Co má obsahovat smlouva o nájmu bytu nebo domu a čemu věnovat pozornost!

DOMŮ

Chcete zasílat naše zprávy

Vydáno:  27. ledna 2017

Autor:  JUDr. Oldřich Dosoudil

 

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Děkujeme za Váš zájem.

P

Platný občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) dává jasně najevo zvýšenou ochranu práv nájemce, čemuž by měli věnovat pozornost hlavně

Palackého 94, Hodonín 695 01

 

E-mail:

Telefon:

TOP Zprávy

Může příslušník Policie ČR požadovat občanský nebo...

27.ledna 2017 | Právo

Policie České republiky a obecní policie dostala do rukou...

27.ledna 2017 | Právo

Kontrolovala vás Policie ČR, příslušník požadoval...

27.ledna 2017 | Právo

Několik poznámek k možnosti zlepšení právní úpravy na úseku

24.ledna 2017 | Právo

pronajímatelé tak, aby nezpůsobili případnou neplatnost svých nájemních smluv. Příslušný byt nebo dům musí být pronajat pouze za účelem dlouhodobého bydlení (tj. nikoliv jen pro krátkodobou rekreaci) a nájemce musí být  fyzickou osobou.

 

Na rozdíl od jiných typů nájemních smluv, které mohou být uzavřeny i ústně, patří tento typ smlouvy mezi ty, které v souladu s občanským zákoníkem musí být uzavřeny v písemné formě. I kdyby byla nájemní smlouva uzavřena pouze ústně,  nemá přesto pronajímatel právo namítnout vůči nájemci neplatnost smlouvy z důvodu nedostatku písemné formy.

 

Na rozdíl od jiných typů nájemních smluv, které mohou být uzavřeny i ústně, patří tento typ smlouvy mezi ty, které v souladu s občanským zákoníkem musí být uzavřeny v písemné formě. I kdyby byla nájemní smlouva uzavřena pouze ústně,  nemá přesto pronajímatel právo namítnout vůči nájemci neplatnost smlouvy z důvodu nedostatku písemné formy.

 

Na rozdíl od předchozí právní úpravy nemusí smlouva o nájmu bytu či domu obsahovat jejich přesné označení, včetně specifikace příslušenství, rozsahu užívání či způsobu výpočtu nájemného a poplatků, souvisejících s užíváním předmětného bytu nebo domu. I když zákon určité specifikace nevyžaduje, přesto je doporučujeme do nájemní smlouvy podrobně zakotvit. V první řadě je třeba prověřit v katastru nemovitostí, kdo je vlastníkem pronajímané nemovitosti a zda má vůbec nějaké právo dát byt nebo dům do pronájmu.

 

Byt nebo dům by měl být co nejpřesněji označen (identifikován nezaměnitelně s jinou nemovitostí) včetně m2, neuškodí ani plánek bytu nebo domu. Smlouva by měla obsahovat určení doby nájmu a stanovení nájemného a způsobu a termínu jeho úhrady, který je závazný. V této souvislosti upozorňujeme, že smluvní pokuty do nájemní smlouvy ze zákona nepatří. Pronajímatel může ze zákona požadovat tzv. kauci ( dle budoucí novely občanského zákoníku by se měla peněžní jistota snížit ze šestinásobku dohodnutého nájemného maximálně na trojnásobek).

 

Za velmi podstatné považujeme, aby nájemní smlouva obsahovala konkrétní výpis služeb, které bude pronajímatel nájemci poskytovat a zajišťovat a způsob jejich úhrady. Pro informaci uvádíme, že pokud nájemce v bytě sám trvale bydlí, může dát třetí osobě do podnájmu část bytu i bez souhlasu pronajímatele. Nebydlí-li však nájemce v bytě trvale, může jej poskytnout třetí osobě do podnájmu pouze se souhlasem pronajímatele, který v takovém případě musí být pronajímatelem poskytnut písemně.

 

Dále za velmi podstatný považujeme mnohdy opomíjený předávací protokol, který by měl obsahovat označení účastníků smluvního vztahu nebo jejich zástupců, seznam a popis vybavení bytu, výčet dokumentace předávané nájemci (např.návod k obsluze elektrické trouby, kotle apod.), stav měřících zařízení pro odečet, elektřiny, vody a plynu (včetně jejich sériových čísel), popis stavu bytu nebo domu a jejich závad (doporučujeme pro případné spory pořídit fotodokumentaci). Je třeba, aby nájemce, aby ve vlastním zájmu trval na podrobném sepsání předávacího protokolu, který musí být datován a podepsán oběma smluvními stranami.

 

Doporučujeme, aby se nájemce ve vlastním zájmu seznámil s nařízením vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu, které blíže definuje důležité pojmy „běžná údržba“ a „drobné opravy“, jež byly doposud v občanském zákoníku vymezeny relativně neurčitě.

 

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání