Důležité doporučení prodávajícímu vozidlo

DOMŮ

Chcete zasílat naše zprávy

Vydáno:  27. ledna 2017

Autor:  Mgr. Martin Pokorný

 

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Děkujeme za Váš zájem.

N

   Nově jsou vozidla registrována (převáděna) z původního vlastníka na nového vlastníka přímo na příslušném úřadě v místě bydliště nebo místě

Palackého 94, Hodonín 695 01

 

E-mail:

Telefon:

TOP Zprávy

Může příslušník Policie ČR požadovat občanský nebo...

27.ledna 2017 | Právo

Policie České republiky a obecní policie dostala do rukou...

27.ledna 2017 | Právo

Kontrolovala vás Policie ČR, příslušník požadoval...

27.ledna 2017 | Právo

Několik poznámek k možnosti zlepšení právní úpravy na úseku

24.ledna 2017 | Právo

podnikání původního majitele vozidla. Vozidla se již neodhlašují, jak tomu bylo do konce roku 2014 (tzv. polopřevod). Vozidlo se převede na nového majitele s původní registrační značkou, kterou si může nový vlastník za poplatek vyměnit v místě svého bydliště nebo místě podnikání. V případě zastupování původního vlastníka je nutné doložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

 

U vozidla dovezeného ze zahraničí, které má čistopis, plná moc není potřeba (vozidlo nebylo dosud přihlášené do registru). Pokud tedy bydlíte v Hodoníně a prodáváte vůz osobě bydlící v Pardubicích, měl by se kupující dopravit do Hodonína. I zde ovšem existuje výjimka, v rámci které může kupující zplnomocnit prodávajícího, který za něj veškerý převod vyřídí. Plnou moc lze pochopitelně udělit i opačně, upozorňujeme, že podpisy na plné moci musí být ověřeny.

 

Platí povinnost, která ukládá prodávajícímu přihlásit vůz na nového majitele do 10 pracovních dní od prodeje vozidla. V opačném případě se prodávající vystavuje riziku uložení pokuty až do výše 50 000 korun. Prodávající by měl myslet i na odhlášení povinného ručení. Stačí jen ofotit technický průkaz a zaslat jej doporučeně na centrálu pojišťovny. Lze tedy jednoznačně doporučit nepředávat vozidlo a doklady k němu kupujícímu dříve, než na něj bude v registru přepsáno. Existují již případy, kdy prodávající předal veškeré doklady od vozidla kupujícímu včetně plné moci a ten vozidlo v desetidenní lhůtě nepřevedl.

 

Kupující pak má v ruce pouze kupní  smlouvu, která obsahuje závazek převést vozidlo a provést evidenční prohlídku a řeší dopravní přestupky prodávajícího. V takovém případě je možné domáhat se splnění smluvní povinnosti soudní cestou. Před podáním žaloby je třeba kupujícího na tuto skutečnost upozornit předžalobní upomínkou.

 

S ohledem na uvedené je třeba jednoznačně doporučit prodávajícímu nepředávat vozidlo a doklady k němu kupujícímu dříve, než na něj bude v registru přepsáno. Pro pořádek věci uvádíme, že v roce 2016 přichází poprvé v platnost i možnost provádění jakýchkoliv úkonů v centrálním registru vozidel v kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností. Nemusí se tedy jednat přímo o změnu vlastníka registrovaného vozidla, ale i o likvidaci, odhlášení, vyřazení nebo o výpis údajů z registru.

 

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání