Bachelor of Laws - LL.B.

Právo a právní věda (Law and Legal Science)
LL.B.

Výuka je zaměřena do jednotlivých oblastí českého práva, jeho teorie a uplatnění v praxi. Studenti se seznámí se základními instituty jednotlivých právních odvětví a základními aplikačními problémy v praxi. Přednáškové činnosti se na Evropském ústavu práva a soudního inženýrství ujali přední odborníci z oborů:

  • Teorie státu a práva
  • Ústavního práva
  • Občanského práva
  • Korporátního práva
  • Trestního práva
  • Správního práva

   a dalších souvisejících oborů.

 

Všichni vyučující aplikují k dosažení vzdělávacích cílů moderní vyučovací metody s důrazem kladeným na jejich aktivizační a komunikační funkce. Jedná se především o metody diskusní, heuristické či situační. S ohledem na obsah výuky je v jednotlivých předmětech realizována frontální, skupinová, ale též individuální a individualizovaná výuka.

 

Výuka probíhá ve třech semestrech a je ukončena obhajobou závěrečné práce.

 

 

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání