Studijní program tvoří 12 předmětů, které jsou rozděleny do čtyř semestrů s postupně vzrůstající náročností na schopnosti, praktické dovednosti a přípravu studujících. Výuka je zaměřena

do oblastí bezpečnostně právní problematiky s akcentem kladeným na oblast aplikované kriminalistiky z pohledu teoretickcýh přístupů

a apliakční praxe. Studenti se seznámí s aktuálními poznatky bezpečnostních výzkumů, aplikačních problémů bezpečnostní praxe a možnostmi jejich řešení. Přednáškové činnosti

se na Evropském ústavu práva

a soudního inženýrství ujali přední odborníci z oborů:

 

 • Kriminalistiky
 • Kriminologie
 • Trestního práva
 • Správního práva
 • Občanského práva
 • Ústavního práva
 • Sociální práce
 • Bezpečnostního managementu
 • Policejních věd a vnitřní bezpečnosti

a dalších souvisejících oborů.

 

Všichni vyučující aplikují k dosažení vzdělávacích cílů moderní vyučovací metody s důrazem kladeným na jejich aktivizační a komunikační funkce. Jedná se především o metody diskusní, heuristické či situační. S ohledem na obsah výuky je v jednotlivých předmětech realizována frontální, skupinová, ale též individuální  a individualizovaná výuka. Rozvrh hodin a organizační záležitosti studia jsou sdělovány účastníkům kurzu v dostatečném časovém předstihu studijním oddělením EUPSI.

 

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce.

 

 

Forma: kombinovaná

 • prezenční forma soustředění čtyřikrát za semestr (sobota nebo neděle), obsahem soustředění budou odborné a praktické přednášky z bezpečnostně právní problematiky, přednášky odborníků/znalců k vybraným interdisciplinárním tématům, workshopy, praktická cvičení, prezentace dílčích i ucelených analýz zpracovaných účastníky
 • samostatné studium doporučené literatury a příprava konkrétních podkladů pro workshopy

 

 

Předměty semestrů:

 

 

 

 

 

 

 

1. Místo činu

 * Základní zásady provedení OMČ

 * Prohlídka vs. ohledání místa

 * Zvláštní prostředky dokumentace – Spheron (sférická kamera),

 * Nejčastější chyby při OMČ,

 * kazuistika

 

 2. Výslech

 * Procesní náležitosti

 * Taktika výslechu (prostředí, osoba vyslýchajícího, osoba vyslýchaná-děti, ženy-senioři-recidivisté,  přítomnost dalších stran-obhájce-OSPOD-soudce- státní zástupce)

 * Speciální výslechová místnost

 * Nejčastější chyby při výslechu,

 * kazuistika

 

 3. Internetová kriminalita a daňová kriminalita

 * Druhy kriminality (podvodná jednání, Hacking, Blagging, podvodné e-shopy, mravnostní trestné činy,  trestné činy proti autorskému právu, násilné projevy)

 * Problémy v dokazování,

 * kazuistika

 

 4. Kriminalistická stopa

 * Základní charakteristika

 * Rozbor nejčastějších stop z místa činu

 * Pachová stopa - Metoda pachové identifikace

 * Biologická stopa - DNA

 * Trasologická stopa

 * Pamětová stopa – vztah k přednášce o výslechu

 * Současná problematika kriminalistických metod identifikace osob a věcí.

 

 5. Omamné a psychotropní látky – drogy

 * Základní charakteristika

 * Dokazování v problematice

 * Nejčastější chyby v dokazování

 * kazuistika

 

 6. Balistika

 * Základní charakteristika

 * Související stopy tj. nejen balistika, ale i biologie-stěry DNA, pachová stopa

 * Osoby střelců – psychický stav,

 * Kazuistiky – aktivní střelci, amokové situace (viz. USA - Columbine High School-aneb tam to  všechno začalo, Norsko – Breivik, SR Bratislava Devínska Nová Ves, ČR - Hepnarová, hospoda  Uherský Brod, SŠ Žďár nad Sázavou, atd., Nový fenomén – islámští fanatici Charlie Hebdo, Bataclan)

 

 7. Kamerové systémy

 * Charakteristika, důležitost záznamu pro dokazování,

 * Právní podmínky provozování kamerových systémů

 * LOOK

 * Kazuistika, včetně kauz námitky použití z důvodu ochrany osobních údajů

 

 8. Násilná trestná činnost

 * Základní charakteristika

 * Dokazování

 * Rozbor loupežných přepadení

 * Rozbor útoků na zdraví, a život

 * Nejčastější chyby v dokazování, Kazuistika

 

 9. Domácí násilí

 * Charakteristika problematiky

 * Nejčastější chyby v posouzení případu

 * Kazuistika

 

 10. Smrt člověka (tzv. náhlá úmrtí)

 * Charakteristika událostí

 * Důležité aspekty při objasňování smrti,

 * Kazuistika – náhlé úmrtí nejdříve ČJ – poté vražda TČ

 

 11. Objasňování

 * Trestně právní aspekty objasňování.

 * Stanovení si hlavních verzí, ofenzivnost

 * Dokazování, důkazní prostředek a důkaz v policejní praxi.

 * Nejčastější chyby v objasňování, upnutí se na jednu verzi, přehlížení dalších důkazů a stop,  chybějící kritický náhled,

 * Trestní odpovědnost právnických osob (zvláštnosti dokazování) v českém trestním právu.

 * Hodnocení důkazů obecnými soudy v trestním řízení (in dubio pro reo).

 

 12. Kriminální prostředí

 * Charakteristika (rozdílnost jednotlivých prostředí, např. drogová scéna, „bílé límečky“, extremismus,  mládež/dospělí)

 * Role policisty – operativce/vyšetřovatele, erudice, empatie, schopnost dostat se do prostředí,  schopnost komunikace na všech společenských úrovních

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání