Studijní program tvoří 12 předmětů, které jsou rozděleny do čtyř semestrů s postupně vzrůstající náročností na schopnosti, praktické dovednosti a přípravu studujících. Výuka je zaměřena do oblastí bezpečnostně právní problematiky s akcentem kladeným na oblast ochrany osob a majetku z pohledu teoretickcýh přístupů a apliakční praxe. Studenti se seznámí s aktuálními poznatky bezpečnostních výzkumů, aplikačních problémů bezpečnostní praxe a možnostmi jejich řešení. Přednáškové činnosti se na Evropském ústavu práva a soudního inženýrství ujali přední odborníci z oborů:

 

 • Bezpečnostního managementu
 • Kriminalistiky
 • Kriminologie
 • Trestního práva
 • Správního práva
 • Občanského práva
 • Ústavního práva
 • Sociální práce
 • Policejních věd a vnitřní bezpečnosti

   a dalších souvisejících oborů.

 

Všichni vyučující aplikují k dosažení vzdělávacích cílů moderní vyučovací metody s důrazem kladeným na jejich aktivizační a komunikační funkce. Jedná se především o metody diskusní, heuristické či situační. S ohledem na obsah výuky je v jednotlivých předmětech realizována frontální, skupinová, ale též individuální a individualizovaná výuka.

 

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce.

 

Forma studia:  kombinovaná

 

 • prezenční forma soustředění čtyřikrát za semestr, obsahem soustředění budou odborné a praktické přednášky z bezpečnostně právní problematiky, přednášky odborníků/znalců k vybraným interdisciplinárním tématům, workshopy, praktická cvičení, prezentace dílčích i ucelených analýz zpracovaných účastníky
 • samostatné studium a příprava konkrétních podkladů pro workshopy

 

Předměty semestrů:

 

I. semestr:

 

1. Ústavněprávní aspekty ochrany osob a majetku

2. Občanské právo – osobnostní a majetková práva

3. Ochrana osob I.

4. Trestní právo I.

 

II. semestr:

 

1. Policejní právo (rozbor práv a povinnosti příslušníků BS)

2. Bezpečnostní management

3. Správní právo

4. Ochrana a ostraha majetku I.

 

III. semestr:

 

1. Trestně procesní úprava osobnostních a majetkových práv

2. Přestupkové právo

3. Ochrana osob II.

4. Trestní právo II. - aktuální rozbory judikatury v dané oblasti

 

IV. semestr:

 

1. Kybernetická bezpečnost a EU

2. Bezpečnostní instituce a agentury

3. Ochrana a ostraha majetku II.

4. Správní právo - vady správního řízení, aktuální rozbory judikatury

5. Metodologie zpracování závěrečné práce

 

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání