Charakteristika

Profesní vzdělávací program LL.M. Rodinné právo, je především zaměřen na rodinné či opatrovnické soudce a advokáty věnující se rodinně právní problematice.

 

Program je nadstandardní (výjimečnou) výukou rodinného práva v širších souvislostech. Soudní, ale i mimosoudní řešení problémů v konfliktních rodinných vztazích, je v aplikační praxi značně frekventovanou záležitostí. Ochrana a respektování zájmů nezletilých dětí, kterých se tento problém bezprostředně dotýká, je zde nejvyšší prioritou. Nezanedbatelnou roli v tomto hrají i rozsudky Evropského soudu pro lidská práva, rozsudky Evropského soudního dvoru a samozřejmě i nálezy Ústavního soudu a rozsudky Nejvyššího soudu. Program tak přináší aktuální vývojové trendy rodinného práva nejen v evropských, ale i širších mezinárodních souvislostech. Problematika interkulturního soužití a řešení rodinných konfliktů, včetně krizových situací, v důsledku tohoto typu soužití, se stávají stále častějšími.

 

Stávající výuka rodinného práva v rámci soukromého (občanského práva) je v rámci magisterských studijních programů poměrně omezená. Program nabízí možnost pochopení rodinně právních vztahů v širších souvislostech, protože řešení konfliktu, zejména mezi rodiči a dětmi, výlučně v soudní síni, není často to nejlepší řešení. Právo v rodinných vztazích mívá často pouze jakýsi doslov, mnohdy za situace, kdy každé řešení a každé rozhodnutí je už špatně. Z těchto důvodů program umožňuje pochopit právní úpravu rodinných vztahů v širších sociologických a psychologických souvislostech a napomoci tak účastníkům studia tyto problémy efektivně řešit.

 

Program tak reaguje na aktuální vývojové trendy, v nichž se zjevně začíná projevovat snaha o interdisciplinární přístup, kterému je v programu věnována značná pozornost. Současně klade dostatečný důraz na procesní aspekty rodinného práva, které jsou jeho imanentní součástí a v rámci magisterských výukových programů jim není s ohledem na tradiční vnímání této oblasti rodinného práva jako spíše „úzkoprofilové“ věnován dostatečný prostor.

 

 

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání