Studijní program tvoří 12 předmětů, které jsou rozděleny do tří semestrů s postupně vzrůstající náročností na schopnosti, praktické dovednosti a přípravu studujících. Všichni vyučující aplikují k dosažení vzdělávacích cílů moderní vyučovací metody s důrazem kladeným na jejich aktivizační a komunikační funkce. Moduly zařazené v prvním semestru nevyžadují zvláštní předchozí přípravu studujících, jsou volně přístupné široké odborné veřejnosti. Moduly zařazené ve druhém a třetím semestru vyžadují předchozí samostatnou přípravu studujících a jsou určeny pro připravované specialisty rodinného práva.

Forma: kombinovaná

 • prezenční forma soustředění čtyřikrát za semestr, obsahem soustředění budou odborné přednášky k behaviorálním tématům, přednášky odborníků/znalců k vybraným interdisciplinárním tématům, workshopy, praktická cvičení, prezentace dílčích i ucelených analýz zpracovaných účastníky
 • samostatné studium a příprava konkrétních podkladů pro workshopy

 

 

Předměty semestrů:

 

 1. Základy a principy rodinného práva 2. Vznik manželství 3. Procesní aspekty rodinného práva


 4. Vztahy mezi manžely

 5. Manželské majetkové právo

 6. Ochrana proti násilí mezi členy rodiny


 7. Zánik manželství 8. Právo rodičovské


 9. Vyživovací povinnost mezi předky a potomky 10. Péče o děti separované od rodičů
 11. Řízení ve věcech rodinněprávních podle zákona o zvláštních řízeních soudních


 12. Smírné postupy v řešení sporů

 13. Rodinné právo v mezinárodních souvislostech

 

 

 

 

- Prameny a historický vývoj, „samostatná povaha“ rodinněprávních řízení

- Průběh řízení a jeho veřejnost

- Předpoklady účastenství

- Zvláštnosti procesních podmínek řízení

- Pojem manželství, nesezdané soužití, registrované partnerství

- Uzavření manželství, občanský sňatek, církevní sňatek, tzv. předoddavkové řízení, prohlášení snoubenců

- Zákonné překážky manželství

- Zdánlivé manželství

 

- Osobní práva a povinnosti manželů

- Rozhodování o záležitostech rodiny

- Rodinná domácnost

- Vyživovací povinnost mezi manžely

- SJM - zákonný režim, správa v zákonném režimu, smluvený režim, správa ve smluveném režimu, režim založený rozhodnutím soudu a jeho správa, režim oddělených jmění, ochrana třetích osob

- Vypořádání SJM

- Exekuční postih SJM

- Bydlení manželů

 

 

- Syndrom CAN -

- Domácí násilí - omezení, popř. vyloučení práva bydlet,

- Předběžné opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí

- Psychologické aspekty domácího násilí (Drahomír Ševčík)

 

- Způsoby zániku manželství

- Rozvod manželství

- Řízení o rozvod manželství

- Následky zániku manželství, příjmení rozvedeného manžela, výživné rozvedeného manžela, bydlení po zániku manželství

 

- Příbuzenství  a švagrovství

- Určování mateřství

- Určování a popírání otcovství

- Rodičovská odpovědnost, obsah, výkon, zásahy do rodičovské odpovědnosti

 

- Vyživovací povinnost rodičů k dětem

- Schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného

- Vyživovací povinnost dětí vůči rodičům

- Nároky neprovdané matky

- Společná ustanovení o výživném

 

- Osvojení

- Svěření dítěte do péče jiné osoby

- Pěstounská péče

- Poručenství

- Ústavní výchova

- Výchovná opatření

 

- Péče soudu o nezletilé

- Kolizní opatrovnictví

- Participační práva dítěte

- Paternitní spory v procesních souvislostech

- Vyjednávání

- Mediace

- Právo spolupráce

- Filosofické, psychologické, sociologické a dějinné základy rodinného práva

- Specifika rodinně právních vztahů

- Principy rodinného práva

- Prameny rodinného práva

- Procesní zvláštnosti rodinného práva obecně

- Prameny a specifika

- Nařízení Brusel IIbis

- Mezinárodní únosy

- Výživné s přeshraničním prvkem

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání