Výuka se zaměřuje na oblast daňového práva hmotného i procesního v teorii a praxi. Studenti se seznámí nejen se základními fundamenty daňového práva, ale zejména též s rozborem aktuálních zákonných norem včetně judikatury s cílem nabytí potřebných praktických znalostí

a dovedností. Důraz přitom je kladen zejména na praxi, a to včetně praktického řešení zcela konkrétních daňově-právních kauz, a to jak v České republice, tak také na úrovni rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie.

 

Přednáškové činnosti se na Evropském ústavu práva a soudního inženýrství ujali přední odborníci zejména z těchto oblastí:

 

  • Ústavního práva
  • Finančního práva
  • Správního práva
  • Trestního práva
  • Práva obchodních korporací
  • Občanského práva

 

Výuka je prováděna maximálně účinným způsobem včetně vysoké míry interakce studentů. Jednotlivé právní instrumenty a koncepty jsou prezentovány na konkrétních příkladech

z podnikatelské, správní a soudní praxe, včetně simulace konkrétních právních sporů. Mimořádnost výuky spočívá také v tom, že výklad je záměrně prováděn tak, aby se týkal všech základních úhlů pohledu k určitým skutkovým a právním problémům, tedy úhlu pohledu advokáta či daňového poradce nebo exekutivního úředníka a soudce.

 

Studijní program tvoří 14 předmětů, které jsou rozděleny do čtyř semestrů s postupně vzrůstající náročností na schopnosti, praktické dovednosti a přípravu studujících. Výuka

je zaměřena do oblastí daňového práva, které tvoří základ práva finančního z pohledu  současných teoretických přístupů. Studenti se seznámí s aktuálními poznatky daňového práva, jeho aplikačních problémů a možnostmi jejich řešení.

 

Studijní program je poskytován v kombinované formě studia, když výuka je realizována formou víkendových soustředění (sobota popř. neděle), a to jak v budově Evropského ústavu práva

a soudního inženýrství v Hodoníně (EUPSI), tak také v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Výuka probíhá v českém (částečně i slovenském) jazyce, a to zpravidla 1x měsíčně. Konzultace jsou organizovány na základě domluvy mezi studenty a jednotlivými vyučujícími. Po splnění podmínek každého semestru získá účastník vzdělávacího programu osvědčení, jež ho opravňuje k zápisu do dalšího semestru. Rozvrh hodin a organizační záležitosti studia jsou sdělovány účastníkům programu v dostatečném časovém předstihu studijním oddělením EUPSI.

 

Všichni vyučující aplikují k dosažení vzdělávacích cílů moderní vyučovací metody s důrazem kladeným na jejich aktivizační a komunikační funkce. Jedná se především o metody diskusní, heuristické či situační. S ohledem na obsah výuky je v jednotlivých předmětech realizována frontální, skupinová, ale též individuální a individualizovaná výuka.

 

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce.

 

 

Forma studia: kombinovaná

 

  • prezenční forma soustředění zpravidla čtyřikrát za semestr, obsahem soustředění budou odborné a praktické přednášky k vybraným interdisciplinárním tématům, workshopy, praktická cvičení, prezentace dílčích i ucelených analýz zpracovaných účastníky
  • samostatné studium a příprava konkrétních podkladů pro workshopy

 

Okruhy k předmětové skladbě

 

 

1. Daňová politika a ústavní právo

2. Daň z příjmů fyzických osob

3. Daň z příjmů právnických osob

4. Daň z přidané hodnoty

5. Daňové právo Evropské unie

6. Daňové právo procesní

7. Praktické aspekty daňové kontroly

8. Daňové režimy přeshraničních kapitálových plateb

9. Mezinárodní zdanění a zahraniční daňové soustavy

10. Zamezení dvojího zdanění

11. Finanční právo procesní

12. Celní správa a nepřímé daně

13. Mezinárodní spolupráce při správě daní

14. Zdaňování nemovitostí

15. Účetnictví

16. Řešení daňových sporů na správní i soudní úrovni

17. Dokazování v daňovém právu

18. Daňové plánování, daňová optimalizace

19. Trestní právo daňové

20. Komparativní daňové právo

21. Daňověprávní judikatura

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání