Výuka bude zaměřena do oblasti veřejné správy, správního práva, managementu s akcentem kladeným na správní řízení. Studenti se seznámí s aktuálními poznatky současné problematiky veřejné správy, s judikaturou správního práva týkající se této oblasti a dalších dokumentů, které s uvedenou problematikou souvisí.

Přednáškové činnosti se na Evropském ústavu práva a soudního inženýrství ujali přední odborníci z oborů:

 • Managementu, Řízení lidských zdrojů, Psychologie osobnosti
 • Ústavního práva, Správního práva, Veřejné správy, Práva EU a dalších souvisejících oborů.

 

Všichni vyučující aplikují k dosažení vzdělávacích cílů moderní vyučovací metody s důrazem kladeným na jejich aktivizační a komunikační funkce. Jedná se především o metody diskusní, heuristické či situační.

 

S ohledem na obsah výuky je v jednotlivých předmětech realizována frontální, skupinová, ale též individuální a individualizovaná výuka.

 

Výuka probíhá ve třech semestrech a je ukončena obhajobou disertační práce.

 

 1. semestr


 2. semestr


 3. semestr


 

 

 

 

 

 1. Management ve veřejné správě
 2. Řízení lidských zdrojů
 3. Ústavně právní základy správního práva
 4. Veřejná správa jako správa věcí veřejných
 1. Projektový management ve veřejné správě
 2. Psychologie osobnosti
 3. Správní právo obecná část
 4. Územní samospráva
 1. Strategický management
 2. Správní řízení ve veřejné správě
 3. Opravné prostředky ve správním řízení a právní odpovědnost
 4. Evropská unie a instituty zabývající se veřejnou správou

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání