Evropský ústav práva a soudního inženýrství

Potrestání znalce za nepravdivý znalecký posudek

 

V trestní věci dovolání obviněného P. W., Nejvyšší soud ČR dovolání odmítl a obviněný byl uznán vinným přečinem křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se podle pravomocného rozsudku Okresní soud Praha-východ ze dne 29. 3. 2013, sp. zn. 37 T 16/2013, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 5. 6. 2013, sp. zn. 9 To 204/2013, dopustil tím, že „jako znalec z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí a jednatel společnosti DS, s. r. o., kdy byl usnesením Městského soudu v Praze ze dne 2. 8. 2010, č. j. 2 Nc 4888/2010, ustanoven ke stanovení hodnoty čistého obchodního majetku společnosti IN, s. r. o., se sídlem S., D., okres P.-v., ke dni 2. 2. 2010 pro zjištění vypořádacího podílu společníka R. K., při zániku jeho účasti ve společnosti, ve znaleckém posudku č. 4244-134/2010 podaném dne 19. 11. 2010 v úmyslu dosáhnout nižší ceny oceňovaných nemovitostí, a sice budovy, postavené na pozemku parc. st., a pozemky parc. a, obec a katastrální území D. a s vědomím, že dojde k podhodnocení čistého obchodního majetku uvedené společnosti, a tím i chybnému stanovení vypořádacího podílu R. K., použil zkresleně nákladové a porovnávací metody, zejména tím, že úmyslně zvolil nevhodné porovnávací objekty, nesprávně zohlednil vedení exekučního řízení na obchodní podíl R. K., neuvedl výši závazků společnosti, se kterou při vypracování posudku operoval, a na základě tohoto postupu stanovil cenu nemovitostí v celkové výši 6 800 000 Kč a ve znaleckém posudku č. 4278-30/2011 podaném dne 4. 3. 2011 při stanovení výše čistého obchodního majetku společnosti IN, s. r. o., ke zjištění výše vypořádacího podílu R. K. vycházel z ceny nemovitosti stanovené v posudku č. 4244-134/2010 a ocenil hodnotu čistého obchodního majetku společnosti IN, s. r. o., ve výši 1 815 000 Kč“.

 

Za tento přečin mu byl uložen podle § 346 odst. 1 a § 73 odst. 1, 3 tr. zákoníku trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu činnosti znalce v oboru ekonomika na dobu tří let. Podle § 229 odst. 1 tr. řádu poškozeného R. K. odkázal s jeho nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

 

Jde o typický případ trestné činnosti spadající pod ust. § 146 tr. zákoníku, byť potrestání jen zákazem činnosti může vzbuzovat pochybnosti.

 

Podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 8 Tdo 1055/2013, ze dne 16. 10. 2013

 

 

Redakce EUPSI

 

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání