Rizika sociální reintegrace mladých lidí opouštějících ústavní zařízení

DOMŮ

Chcete zasílat naše zprávy

Vydáno:  28. ledna 2017

Autor:  PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D., LL.M.

 

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Děkujeme za Váš zájem.

Č

eská kriminologická společnost, Magistrát hlavního města Prahy a Sekce sociálních kurátorů SSP ČR zorganizovali dne 6. prosince 2016 odbornou

Palackého 94, Hodonín 695 01

 

E-mail:

Telefon:

TOP Zprávy

Může příslušník Policie ČR požadovat občanský nebo...

27.ledna 2017 | Právo

Policie České republiky a obecní policie dostala do rukou...

27.ledna 2017 | Právo

Kontrolovala vás Policie ČR, příslušník požadoval...

27.ledna 2017 | Právo

Několik poznámek k možnosti zlepšení právní úpravy na úseku

24.ledna 2017 | Právo

konferenci na téma „Prevence před negativními jevy ohrožujícími mladé lidi opouštějící ústavní zařízení – úloha obcí, obecních úřadů a spolupracujících subjektů“. Konference se uskutečnila pod záštitou radního hlavního města Prahy pro sociální politiku Dalibora Hodka ve velkém zasedacím sále Magistrátu hlavního města Prahy. Konference se kromě sociálních kurátorů zúčastnila řada odborníků zabývajících se tolik aktuální problematikou, kterou bezesporu přechod mladých lidí ze zařízení institucionální péče do majoritní společnosti je.

 

Oficiálního zahájení konference se ujali představitelé pořádajících institucí a po jejich krátkém úvodním slovu následovaly již odborné příspěvky pozvaných hostů. Se strategickým příspěvkem dotýkajícím se nastavení systému vystoupily zástupkyně ministerstva a Oddělení sociální péče hlavního města Prahy. V úvodním bloku následovaly příspěvky z oblasti vědy a výzkumu, kdy byly prezentovány dílčí výsledky realizované analýzy rizik sociální reintegrace osob opouštějících zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, potažmo zařízení pro výkon trestu odnětí svobody. Se zajímavými postřehy z praxe vystoupili pozvaní představitelé diagnostických, výchovných ústavů a dětských domovů se školou, kteří poukázali na limity a úskalí stávající ústavní, ochranné výchovy s přesahem právě do okamžiku opouštění dítěte příslušné instituce. Zástupce Vězeňské služby ČR ve stručnosti představil specifika zacházení s delikventní mládeži v rámci výkonu trestních opatření odnětí svobody. V závěru dopoledního bloku se výzkumná pracovnice Institutu pro kriminologii a sociální prevenci věnovala prezentaci rizikových faktorů u mladistvých propuštěných z výkonu trestního opatření nepodmíněného odnětí svobody.

Odpolední blok odborného jednání nabídl prostor zástupcům obcí prezentovat své zkušenosti z práce s touto rizikovou skupinou mládeže s akcentem kladeným na nutnost spolupráce všech zainteresovaných subjektů. Vystoupili též zástupci Probační a mediační služby ČR s prezentací programů pro mladistvé a mladé dospělé. Poskytované sociální služby reflektující potřeby mladých dospělých opouštějících institucionální péči představily též některé neziskové organizace, jejichž vystoupení tak doplnila síť participujících subjektů v dané oblasti.

Konference jistě přinesla účastníkům řadu námětů, podnětů k zamyšlení nad velice zajímavým a z jistého úhlu pohledu velice „rizikovým“ tématem. Ve všech příspěvcích byla akcentována nutnost spolupráce a vyvážené komunikace zainteresovaných subjektů s cílem profesionálního koordinovaného, komplexního přístupu k řešení tohoto aktuálního problému.

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání