Zákon o svobodném přístupu k informacím – musí být poskytnutá informace pravdivá?

 

Vydáno:  23. ledna 2017

Autor:  Mgr. Pavel Bránský

 

DOMŮ

Chcete zasílat naše zprávy

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Děkujeme za Váš zájem.

Z

ákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím patří nepochybně od svého přijetí mezi významné právní normy, které se podílejí na

Palackého 94, Hodonín 695 01

 

E-mail:

Telefon:

TOP Zprávy

Může příslušník Policie ČR požadovat občanský nebo...

27.ledna 2017 | Právo

Policie České republiky a obecní policie dostala do rukou...

27.ledna 2017 | Právo

Kontrolovala vás Policie ČR, příslušník požadoval...

27.ledna 2017 | Právo

Několik poznámek k možnosti zlepšení právní úpravy na úseku

24.ledna 2017 | Právo

základním rámci demokratického systému v České republice, neboť přes to, že bývá také zneužíván, představuje jeden z důležitých nástrojů kontroly veřejnosti nad výkonem veřejné správy a nad fungováním veřejných institucí vůbec.

 

Žadatel zpravidla po povinném subjektu žádá informaci, kterou sám nemá, nedisponuje s ní, nebo si potřebuje některé skutečnosti pouze ověřit. Povinný subjekt, pokud tomu nebrání zákonné důvody, je povinen informaci za splnění zákonem stanovených podmínek poskytnout.

 

Ovšem zákon nestanoví, že by taková informace musela být pravdivá. Žadatel, který takovou informaci obdrží, zpravidla hned nepozná, jestli jsou informace naprosto pravdivé, upravené nebo dokonce naprosto ať již úmyslně, nebo v důsledku nedbalosti zkreslené až lživé.

 

I kdyby byly zjevně nepravdivé, nemá v této situaci žádnou zákonnou možnost obrany a uplatnění svého práva na informace. Pokud povinný subjekt svojí odpovědí naprosto nevybočí od položené otázky, nelze uplatnit žádný opravný prostředek, zákon za tohoto stavu nepamatoval na možnost podání stížnosti nebo odvolání.

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zřejmě předpokládal, že i na straně povinných subjektů převládne úcta k právu a základním principům výkonu veřejné správy a nepředpokládal vůbec jako možný, takový přístup veřejných institucí.

 

Případné sankce za neplnění nebo lépe řečeno řádné neplnění povinností asi považoval za zbytečné. Za prakticky nulové vymahatelnosti řádného splnění informační povinnosti bývá často

zákon povinnými subjekty zneužíván.

 

Jaká je situace na Slovensku?

 

Zákon č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciam ( zákon o slobode informácií) si s takovým jednáním dokázal snadno poradit. Stručným vymezením skutkové podstaty přestupku tak dal do rukou nástroj, kterým se lze liknavosti a neochotě úředníků snadno bránit, a to jak v případě, že neposkytují pravdivé nebo úplné informace, tak i jakkoli jinak zapříčiní porušení práva na přístup k informacím. Sankcí je i zákaz činnosti.

 

A povinný subjekt tak musí učinit v kratších lhůtách a s nižším nárokem na úhradu nákladů.

 

 

 

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání