Poradenství

Evropský ústav práva a soudního inženýrství

Daňové právo je odvětvím práva veřejného, tvoří základ práva finančního. Lze jej chápat jako regulaci společenských vztahů, jejichž objektem jsou daně.

 

Daňové právo zahrnuje v širším slova smyslu kromě daní také další zákonem stanovené peněžní odvody (poplatky, cla a ostatní platby). Správu daní v České republice upravuje tzv. daňový řád.

 

Daně jsou jedním z největších společenských fenoménů, postihují všechny obyvatele státu a jsou neustále v ohnisku zájmu široké odborné a laické veřejnosti.

 

Podle daňové teorie je daní rozuměna povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je to platba neúčelová (je v rámci rozpočtu přerozdělována, když poplatník daň platí, neví, co bude z těchto jím placených prostředků financováno) a je neekvivalentní (výši placené daně neodpovídá míra z rozpočtu zajišťovaných veřejných služeb čerpaných konkrétním poplatníkem daně).

 

Daň se pravidelně opakuje buďto v časových intervalech (například každý rok se platí daň z příjmů), nebo je nepravidelná a platí se za určitých okolností (například při převodu nemovitostí).

 

Za zásady daňového práva lze považovat i obecné právní principy (zejména principy práva finančního).

 

Hlavní zásadou daňového práva dle Listiny základních práv a svobod je v České republice ustanovení, podle kterého lze daně vybírat pouze na základě zákona.

 

Charakteristické zásady daňového práva

nulum tributum sine lege (není daně bez zákona)jednání a zásada daňové spravedlnosti

zásada zákazu dvojího zdanění jednoho a téhož příjmu

zásada jednoznačnosti předpisu daňového práva

zásada primárně fiskálního účelu zdanění

zásada únosnosti daně

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání