Evropský ústav práva a soudního inženýrství

Dlužíte na výživném? Můžete přijít o řidičské oprávnění.


Jak spolu tyto dvě zdánlivě odlišné věci mohou souviset? Pozastavení řidičského oprávnění nemá

sice žádnou přímou souvislost s neplacením výživného, ale může v praxi výrazně přispět k úspěšnému vymožení pohledávky dlužného výživného pro nezletilé dítě.

 

Zákon o provozu na pozemních komunikacích, tedy ta známá 361/2000 Sb. tuto možnost již

delší čas umožňuje, přesněji od 1. ledna 2013, kde nabyla účinnosti novela, zákon č. 396/2012 Sb.

 

Právní řád upravuje případ pozastavení řidičského oprávnění, a to v exekučním řízení, pro které

platí právní úprava uvedená v § 71a zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění povinného může exekutor vydat pouze tehdy, jestliže je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě.

 

Exekuční příkaz se doručí orgánu, který vede registr řidičů, oprávněnému a povinnému, tedy

srozumitelněji pracovišti registru řidičů, osobě která nárok uplatňuje a osobě, která dluží. Dnem doručení exekučního příkazu povinnému se mu pozastavuje řidičské oprávnění udělené podle zvláštního právního předpisu.

 

Po dobu pozastavení řidičského oprávnění držitel řidičského oprávnění nesmí řídit motorová vozidla. Exekuční příkaz se povinnému doručuje do vlastních rukou. Následně se doručuje pracovišti registru řidičů.

 

Exekuční příkaz exekutor zruší, prokáže-li povinný, že k uspokojování základních životních

potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské

oprávnění, nebo zaplatí-li nedoplatek výživného na nezletilé dítě.

 

Pozastavení řidičského oprávnění je upraveno v § 95 zákona č. 361/2000 Sb., a znamená, že držitel řidičského oprávnění nesmí po dobu platnosti tohoto pozastavení řídit motorová vozidla. Jedná se o institut předběžného opatření (§61 správního řádu) upraveným přímo v zákoně o provozu na pozemních komunikacích.

 

K pozastavení řidičského oprávnění lze přistoupit pouze v případě, kdy to vyžaduje veřejný zájem do doby vydání konečného rozhodnutí ve věci podmínění, omezení či odnětí řidičského oprávnění.

 

V případě rozhodnutí podle tohoto ustanovení je držitel řidičského průkazu povinen odevzdat řidičský průkaz příslušnému obecnímu úřadu (registru řidičů) do pěti pracovních dnů ode dne, kdy

toto rozhodnutí nabylo právní moci. Řidičské oprávnění však pozastavením nezaniká.

 

Nerespektování uvedeného zákazu vyplývajícího z pozastavení řidičského oprávnění naplňuje

skutkovou podstatu přestupku podle § 125c odst. 1 písm. e) bodu 6 zákona č. 361/2000 Sb, sankcí je zákaz řízení od šesti měsíců do jednoho roku.

 

Mgr. Pavel Bránský

poradce

 

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání