Může příslušník Policie ČR požadovat občanský průkaz nebo lze totožnost prokázat i jiným způsobem?

DOMŮ

Chcete zasílat naše zprávy

Vydáno:  27. ledna 2017

Autor:  Mgr. Pavel Bránský

 

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Děkujeme za Váš zájem.

O

bčanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu a státní občanství ČR, jakož i další údaje v

Palackého 94, Hodonín 695 01

 

E-mail:

Telefon:

TOP Zprávy

Může příslušník Policie ČR požadovat občanský nebo...

27.ledna 2017 | Právo

Policie České republiky a obecní policie dostala do rukou...

27.ledna 2017 | Právo

Kontrolovala vás Policie ČR, příslušník požadoval...

27.ledna 2017 | Právo

Několik poznámek k možnosti zlepšení právní úpravy na úseku

24.ledna 2017 | Právo

ní zapsané podle zákona o občanských průkazech. Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

 

Na rozdíl od některých jiných zemí EU naše právní úprava stanoví povinnost mít průkaz, nikoli tedy, že je to právem občana. Zákon tedy stanoví, že občanský průkaz občan musí mít, ve významu slova vlastnit, ale nikoli mít vždy a za každé životní situace při sobě. Dřívější právní úprava však tuto povinnost tak stanovovala, proto v povědomí řady lidí může tento stav setrvávat.

 

Oprávnění ke kontrole totožnosti mají v zákonem stanovených případech, nikoli dle jejich libovůle, příslušníci Policie ČR a strážníci obecní policie. Oprávnění Policie ČR ke kontrole totožnosti vycházejí z § 63 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii

České republiky.

 

Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání jména, popřípadě jmen, příjmení, data narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy místa pobytu nebo adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti.

Policie tedy nepochybně oprávnění ke zjišťování totožnosti osob má, splní-li zákonné důvody, může vyzvat občana, aby se tomuto úkonu podrobil.

 

Při kontrole však je vázána podmínkou, že rozsah a způsob zjišťování osobních údajů musí být přiměřený účelu zjišťování totožnosti. K prokázání totožnosti musí policie poskytnout potřebnou součinnost, součinnost k prokázání

totožnosti policista poskytne způsobem a v rozsahu, který nezmaří účel úkonu.

 

Prokázání totožnosti je tedy možné i jiným způsobem než výhradně občanským průkazem. Za určitých okolností s přihlédnutím k podmínce "přiměřeně účelu", což znamená, jak závažný je důvod, který ke zjišťování totožnosti vede, také například pouhým prohlášením třetí osoby.

 

Jako doklad lze užít například cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, a další, které jsou tzv. veřejnými listinami, ale v méně závažných případech jsou akceptovatelné i služební nebo profesní průkazy.

 

Povinnost mít občanský průkaz neznamená jej mít stále u sebe, kontrolujícímu nemáme povinnost ukázat občanský průkaz, ale prokázat svoji totožnost. Ovšem není na místě se úkonu bránit, toto jednání by mohlo být kvalifikováno jako přestupek a k dosažení účelu kontroly by Policie ČR mohla užít institut předvedení.

 

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání