Poradenství

Evropský ústav práva a soudního inženýrství

Občanské právo hmotné, popřípadě zkráceně jen občanské právo (jehož součástí však není občanské právo procesní), je patrně nejrozsáhlejší právní odvětví českého právního řádu.

 

Původně se rozsah tohoto pojmu v podstatě kryl se soukromým právem, postupně se však z něho začaly některé oblasti vydělovat jako samostatná právní odvětví. V České republice je zpravidla považováno za samostatné právní odvětví například obchodní právo (korporátní právo) nebo pracovní právo.

 

Občanské právo hmotné upravuje zejména:

základní otázky soukromého práva

rodinné právo

věcná práva

dědické právo

závazkové právo

duševní vlastnictví

Základním pramenem občanského práva hmotného je občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.). Základní zásady soukromého, resp. občanského práva definuje český občanský zákoník ve svém § 3 takto:

     každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí

rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany

     nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět nedůvodnou újmu; nikdo však také nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých

     daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny (pacta sunt servanda)

     vlastnické právo je chráněno zákonem a jen zákon může stanovit, jak vlastnické právo vzniká a zaniká

     nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání