Poradenství

Evropský ústav práva a soudního inženýrství

Obchodní právo je soubor právních norem především soukromého práva upravující postavení obchodníků (podnikatelů) a vztahy, do nichž obchodníci (podnikatelé) vstupují (včetně vztahů, na jejichž druhé straně stojí neobchodníci).

 

Konkrétně se jedná zejména o úpravu obchodních společností, obchodního rejstříku, obchodních knih (účetnictví), obchodů, smluv mající obchodní povahu (například pojištění, bankovní smlouvy, komisionářské smlouvy, obchodní zastoupení, přepravní smlouvy, obchody s cennými papíry), směnek a dalších cenných papírů, nekalé soutěže, kapitálového trhu, průmyslového vlastnictví.

 

V letech 1992 až 2013 byl hlavním pramenem československého a následně i českého obchodního práva obchodní zákoník, který byl nahrazen zejména zákonem o obchodních korporacích (korporátní právo) a v oblasti závazkového práva novým občanským zákoníkem.

 

Mimo hlavního pramene se v tehdejším období subsidiárně používal občanský zákoník, případně obchodní zvyklosti a nebylo-li jich, pak zásady, na kterých obchodní zákoník spočíval. Systém obchodního práva zahrnuje obecnou a zvláštní část.

 

Obecná část upravuje například:

právní postavení podnikatelů

jednání a účetnictví podnikatelů

obchodní firmu a práva na označení

obchodní rejstřík

 

Zvláštní část upravuje:

právo obchodních společností (tzv. společenstevní právo)

právo obligační (závazkové)

právo soutěžní (právo hospodářské soutěže a nekalé soutěže)

právo průmyslového a jiného duševního vlastnictví

právo cenných papírů

právo kapitálového trhu

rozhodování obchodních sporů

insolvenční právo

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání