VLOŽIT DOTAZ

PRÁVNÍ A ODBORNÍ
PORADCI

 

Mgr. Pavel Bránský

 

 

JUDr. Oldřich Dosoudil, LLM

 

 

JUDr. Ing. Marián Horvát

 

 

JUDr. Ing. Radek Hrábek, LLM

 

 

Mgr. Veronika Hýblová

 

 

PaedDr. Ivo Kurz

 

 

JUDr. Miloslav Kraus, LLM

 

 

Ing. Roman Landgráf

 

 

Mgr. Miroslav Lovecký

 

 

JUDr. Miroslav Moltaš, LLM

 

 

JUDr. Ing. Martin Pasulkáš, MBA

 

 

JUDr. Jiří Pražák

 

Evropský ústav práva a soudního inženýrství otevřel pro občany Hodonínska občanskou právní poradnu. Jejím posláním je napomáhat všem občanům při řešení jejich složitých životních situací ve směru poskytování konkrétních informací z celého spektra českého právního řádu. Jejím cílem je zajistit, aby občané netrpěli důsledky neznalostí svých práv a povinností,   neznalostí dostupných služeb garantovaných státem nebo nemožností z různých důvodů vyjádřit účinně své potřeby v oblasti práva.

 

Občanská právní poradna nenahrazuje odborné poradny ani advokátní kanceláře, i když s nimi spolupracuje. Není odborným pracovištěm sociální péče, nestanovuje sociální dávky, neposkytuje odborné služby klinických psychologů a rodinných  poradců a nepřebírá funkci informačních kanceláří při městských a jiných úřadech.  Všem těmto specializovaným pracovištím naopak ulehčuje práci, protože slouží pro  občany v nesnázích, kteří nevědí, kam se obrátit o pomoc, jako určité distribuční centrum, a přispívá tak k efektivnějšímu fungování státní správy a samosprávy.

Občanská právní poradna

Služba odborného právního poradenství

Je poskytována na třech praktických úrovních a zahrnuje:

Rady

Informace

Aktivní pomoc

Informace

Obsahem informací jsou obecná fakta, při kterých není třeba posuzovat a řešit konkrétní situaci uživatele. Informacemi mohou být také konkrétní údaje, které jsou cílené na  danou situaci. Informace nenabízí možnosti řešení.

Rada

Rada je orientovaná na dojednané řešení problému. Vychází z konkrétní situace uživatele, nabízí alternativy řešení, posuzuje klady a zápory jednotlivých variant řešení.

Aktivní pomoc

Jedná se o komplexní přístup k řešení problému včetně poskytnutí následné práce, kterou provádí poradce v zájmu uživatele.

Příklady

 Poradce pomáhá uživateli vyplňovat jeho formuláře

 Poradce pomáhá s psaním dopisů, smluv, podání, insolvenčních
 návrhů

 Poradce sestavuje uživateli splátkový kalendář k úhradě jeho dluhu

 Poradce vysvětluje uživateli obsah jeho soudního rozsudku

 Poradce sestavuje návrh stížností na základě podkladů uživatele
 apod.

Při osobním kontaktu s poradcem je třeba, aby klient ve vlastním zájmu přinesl s sebou veškeré relevantní listinné důkazy, týkající se řešení jeho problému.

Zásady

Zásady, podle kterých občanské poradny poskytují služby, jsou:

 bezplatnost

 nezávislost

 diskrétnost

 nestrannost

Konkrétní pomoc občanské právní poradny spočívá v:

telefonické, osobní konzultaci, e-mailové komunikaci,

poskytnutí základního právního poradenství,

zprostředkování dalších potřebných služeb a kontaktů,

pomoc při vypracování písemných žádostí a podání

Služby občanské právní poradny jsou bezplatné, uživatel má však povinnost při každém osobním jednání o svém problému uhradit příspěvek ve výši 100 Kč na financování provozu poradny a obdržet potvrzení o zaplacení. Složitější úkony učiněné poradnou ve spolupráci s uživatelem mohou být zpoplatněny dle sazebníku Evropského ústavu práva a soudního inženýrství a to vždy po předchozím souhlasu uživatele poskytované služby.

O informacích, které od klienta získá, zachovává občanská právní poradna naprostou diskrétnost a rovněž nezjišťuje osobní a jiné údaje o uživateli služeb.

Při řešení sporů je občanská poradna nestranná a ve svém jednání je nezávislá na jakýchkoli vnějších subjektech nebo institucích.

Poradci v občanské právní poradně jsou navzájem zastupitelní.

Při řešení složitějších problémů může poradce dotaz konzultovat s externími specialisty a klient tak může být objednán na další termín. Externí specialisté jsou jako všichni pracovníci poradny vázáni mlčenlivostí.

Délka jedné konzultace nemá přesahovat 45 minut. Poslední klient je přijat nejpozději 30 minut před koncem provozní doby. Konzultační schůzka se uskuteční po předchozím objednání klienta a dohodnutím závazného termínu schůzky (viz kontakty).

Služba odborného právního poradenství může proběhnout i prostřednictvím e-mailu.

Klienty v podnapilém stavu nebo pod vlivem toxických látek, rovněž agresivní klienty občanská poradna nepřijímá. V prostorách občanské právní poradny a čekárny platí zákaz kouření a požívání omamných látek.

Kontakty na občanskou právní poradnu

Evropský ústav práva a soudního inženýrství, Hodonín, Palackého 2312/54, PSČ 695 01

E-mail: ustavpsi@gmail.com

Telefon:  777 642 964

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání