Recidiva trestné činnosti a možnosti jejího řešení

VVP 2017

Viktimologie z pohledu souvisejících vědních disciplín - duben 2017

Konference

LL.M.
Kriminologicko-penologická studia

Vzdělávací program

Senioři jako oběti trestné činnosti

VVP 2017

Evropský ústav práva a soudního inženýrství se zabývá vědecko-výzkumnou, pedagogickou a publikační činností v oblasti kriminologie.

 

Kriminologie je naukou multidisciplinární. Kriminalita jako sociálně patologický fenomén má totiž aspekty společenské i osobnostní, a tak kriminologie čerpá své poznatky například ze sociologie, psychologie, psychiatrie, kriminalistiky, pedagogiky, trestního práva, statistiky a dalších oborů. Současně je kriminologie vědou empirickou, neboť zkoumá kriminalitu jako reálný jev. Základním a trvalým úkolem kriminologie je získávání poznatků o kriminalitě a jejích souvislostech. Výsledky kriminologického poznání mají sloužit především policejním a vězeňským orgánům, zákonodárným orgánům, justičním orgánům a dalším orgánům sociální kontroly apod.

 

Kriminologie zkoumá za pomoci teoretických postupů a empirických metod kriminalitu, její příčiny, projevy a latenci, pachatele, oběť a jejich vzájemný vztah, sankční systémy a jejich účinnost, formální sociální kontrolu kriminality uskutečňovanou prostřednictvím trestní justice, neformální sociální kontrolu, společenské procesy kriminalizace a viktimizace, prevenci a veřejné mínění o kriminalitě. Funkcí kriminologie je dávat podněty ke zdokonalování teorie a praktických opatření v rámci kontroly kriminality.

 

 

Úzce s ní souvisí další obory:

 

     Trestní právo – vymezuje hlavní předmět  zkoumání

     Kriminalistika – přináší poznatky z  vyšetřování využívané k charakteristice  pachatele apod.

     Penologie – poznatky o účinnosti trestů, vliv  výkonu trestu na pachatele

     Sociologie - poznatky pro teorii příčin  kriminality, vliv sociálních procesů na  kriminalitu

     Psychologie – východiskem kriminologických  výzkumů zaměřených k osobnosti pachatele

     Soudní (forenzní) psychiatrie – vliv  psychických poruch při páchání trestné  činnosti

     Pedagogika – možnosti výchovného  ovlivňování pachatele

     Dále např. demografie, politologie, etika,  genetika, matematická statistika, přírodní  vědy apod.

 

Senior jako osoba ohrožená sociálně patologickými jevy

Za významný sociální a demografický činitel současné společnosti lze označit celosvětový proces stárnutí populace. Nárůst počtu osob seniorského věku s sebou přináší též jisté negativní faktory, rizika, na které je třeba se včas připravit. Období seniorského věku vykazuje s ohledem...

V této činnosti EUPSI spolupracuje zejména s Ministerstvem vnitra, Policejním prezidiem, 
Ministerstvem spravedlnosti, vysokými školami a dalšími kompetentníni složkami 
členských států Evropské unie. 
 Hlavním cílem je rozvíjet a rozšiřovat právní vědomí příslušníků bezpečnostních sborů a 
jiných zájemců o studium kriminologie, podporovat kvalitní průběžné celoživotní 
vzdělávání a zapojovat je do vědeckých aktivit EUPSI, které samozřejmě 
napomáhají ke kvalitnímu výkonu jejich povolání.

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání