Setkání kriminologů 2016

DOMŮ

Chcete zasílat naše zprávy

Vydáno:  20. ledna 2017

Autor:  Redakce EUPSI

 

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Děkujeme za Váš zájem.

V

pondělí 5. prosince 2016 se uskutečnilo tradiční přátelské setkání českých a slovenských kriminologů a dalších spolupracujících odborníků.

Palackého 94, Hodonín 695 01

 

E-mail:

Telefon:

TOP Zprávy

Může příslušník Policie ČR požadovat občanský nebo...

27.ledna 2017 | Právo

Policie České republiky a obecní policie dostala do rukou...

27.ledna 2017 | Právo

Kontrolovala vás Policie ČR, příslušník požadoval...

27.ledna 2017 | Právo

Několik poznámek k možnosti zlepšení právní úpravy na úseku

24.ledna 2017 | Právo

Toto každoroční setkávání organizuje již několik let Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Letos se odborné setkání uskutečnilo již po patnácté a ústředním tématem diskuse byly závislosti ve společnosti. Přítomné hosty přivítal za Institut pro kriminologii a sociální prevenci její ředitel pan PhDr. Miroslav Scheinost, který ve stručnosti připomenul minulá setkání, především to loňské, kdy se diskutovalo nad tématem poklesu registrované kriminality. Uvedl, že pro letošní ročník bylo zvoleno téma výskytu závislostí napříč společností, jako téma aktuální, které vždy vyvolá diskusi a nejinak tomu bylo i letos. Úvodní přehledové vystoupení přednesl JUDr. Petr Zeman, Ph.D., dlouholetý pracovník IKSP, který se věnuje systematicky právě problematice závislostí. K problematice závislostí na úvod uvedl, že se jedná velký, zásadní fenomén, kterým se kriminologie zabývá a je třeba jej vnímat v celé jeho šíři. Se závislostmi se setkáváme v běžném životě. JUDr. Zeman se věnoval detailněji definici závislostí látkových, nelátkových, které bývají mnohdy opomíjené právě též v kriminologii. Někdy je označujeme jako behaviorální či závislostní chování – patologické hráčství, nutkavé zakládání požárů, krádeže… - patřící mezi tzv. nutkavé a impulsivní poruchy. Zmínil též poměrně nové typy závislostí tzv. technologické – závislost na pobyt v kyberprostoru apod. Následně vystupující uvedl několik základních údajů dotýkajících se rozšířenosti závislostí – výstupů z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR či Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti. Příspěvek obsahoval též zamyšlení se nad tím, co vlastně závislosti přinášejí nebo spíše odnášejí. V této souvislosti byla zmíněna svobodná vůle člověka, zdravotní dopady, změny ve vnímání okolního světa, sebe sama či negativní dopady pro celou společnost – zdravotní, sociální, ekonomické. Závislosti dle přednášejícího přispívají k určité rozmanitosti společnosti, je to určitý varovný signál, zdvižený prst pro společnost, aby viděla, kam až se člověk může dostat. Poukázal na to, že závislost je hrozná věc, ale pořád se s ní dá pracovat. V závěru JUDr. Zeman poukázal na důsledky nelátkových závislostí, které mohou mít stejně devastující následky jako ty látkové. Důležité je naučit se závislosti pochopit, zvládat je, pracovat s nimi v rámci jednotlivých profesí, aby ty negativní dopady byly co nejmenší.

 

Vzácným hostem letošního setkání kriminologů byl ředitel Národní protidrogové centrály SKPV PČR plk. Mgr. Jakub Frydrych, který se ve stručnosti zmínil o rizicích látkových závislostí ve smyslu omezení svobody individua, poukázal na pojmový ekvilibrismus - legální, nelegální drogy apod. Zmínil též absenci odborných prací zaměřených na problematiku experimentování s návykovými látkami. Stručně se věnoval též „kyberprostoru drog“. V závěru svého krátkého vystoupení též ocenil práci akademických pracovníků v oblasti závislostí a zmínil její význam pro případné legislativní kroky.

 

Po vystoupení dvou významných odborníků na téma závislosti následovala erudovaná diskuse přítomných expertů. Diskutovalo se především o vymezení pojmu závislost, což lze považovat za jeden z klíčových problémů. Závislosti nás obklopují dnes a denně, dá se říci, že všichni jsme na něčem závislí, ale je třeba definovat, co už je patologické. Kde je ta hranice?

 

Erudovaná diskuse pokračovala i v průběhu té neformální části programu setkání kriminologů, která bezprostředně následovala. Kriminologové se tak mohli v rámci přátelského setkání na chvíli zastavit a setkat se svými kolegy v předvánočním adventním čase.

 

Všem kriminologům a přátelům kriminologie přejeme mnoho úspěchů v dalším roce, hodně štěstí, zdraví, pohody a pracovních úspěchů nejen na poli kriminologického bádání.

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání