Spolupráce

Spolupráce, nebo-li kooperace či partnerství je druh sociální inerakce, kdy zúčastněné strany společně vyvíjí úsilí zaměřené na prosazování společných zájmů a poslání, resp. dosažení prospěchu všech, kteří se na takové spolupráci podílejí.

 

Uvedená sociální interakce může mít jak písemnou tak i ústní formu, a spočívat zejména v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání, práva a obchodu, státní politiky, a na řadě dalších subjektů napříč společenskými sektory.

 

Evropský ústav práva a soudního inženýrství v rámci předmětu své činnosti, kterou realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi, také:

 

pořádá vědecká setkání, konference a semináře

vytváří a podporuje grantové projekty

získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké a právní informace

rozvíjí mezinárodní spolupráci

organizuje společný výzkum a výměnu vědeckých poznatků

připravuje společné publikace

uskutečňuje a podporuje studijní programy

vychovává vědecké pracovníky

vytváří společná pracoviště

 

a to zejména s těmito institucemi:

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislavě

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru SR

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo vnútra SR

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Policejní prezidium ČR

Prezidium policajného zboru SR

Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně

Univerzita Komenského v Bratislavě

 

Na koncepci většiny vzdělávacích programů tedy EUPSI spolupracuje zejména s členy a představiteli akademické obce, Evropského parlamentu, vlády a ministerstev České a Slovenské republiky, mezinárodních organizací, zaměstnavatele a dalších

zájmových skupin.

 

Spolupráce s těmito a ostatními subjekty probíhá na mnoha úrovních a s cílem vychovávat takové absolventy a zaměstnance, kteří během studia získají požadované znalosti a dovednosti nutné pro úspěšný výkon právnického, policejního, znaleckého a úřednického povolání, řízení lidských zdrojů a personálního managementu, přičemž

se nevylučuje ani zájem podnikatelské veřejnosti o zvyšování

své kvalifikace.

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání