Poradenství

Evropský ústav práva a soudního inženýrství

Správní právo je odvětvím veřejného práva. Jeho funkcí je regulovat společenské vztahy, které vznikají ve sféře a při výkonu veřejné správy, přičemž pod pojmem veřejná správa bychom měli rozumět správu věcí veřejných ve veřejném zájmu.

 

Dále upravuje působnost výkonné moci ve státě, činnost státu a veřejnoprávních korporací.

 

Správní právo je samostatné právní odvětví, mj. protože splňuje odvětvová normotvorná kritéria. Správní právo můžeme dle norem dělit na hmotné, procesní, organizačně-kompetenční a správní právo trestní.

 

Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který stanoví zákon, což lze považovat za základní poučku-zásadu českého správního práva.

 

V oblasti správního práva je hlavním a stěžejním právním předpisem zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, který se stal účinný 1. ledna 2006 a jeho hlavní funkce v systému práva je upravit postup správních orgánů při aplikaci norem správního práva hmotného. Tato aplikace se především nazývá správní řízení a jeho hlavní funkcí je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva nebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že takováto osoba práva a povinnosti má nebo nemá, takto je pojem správního řízení upraven v § 9 správního řádu.

 

Obecná úprava správního řízení často nebývá aplikovatelná sama o sobě, ale někdy bývá aplikovatelná s výjimkami, stanovenými ve zvláštních právních předpisech. Tyto výjimky jsou obvykle ve formě speciálních procesních ustanovení, které jsou zakotveny v jednotlivých předpisech správního práva např. stavební zákon apod.

 

Základní zásady

Také představují interpretační vodítko při aplikaci příslušných ustanovení nového správního řádu.

 

Mezi základní zásady náležejí zásada zákonnosti, zásada zákazu zneužití správní úvahy, zásada nestranného postupu správního orgánu, zásada ochrany dobré víry, zásada subsidiarity, zásada legitimního očekávání, zásada součinnosti s účastníky, zásada rychlosti a procesní ekonomie, zásada veřejné správy jako služby, zásada rovnosti, zásada dobré správy.

 

Tím, že tyto zásady jsou upraveny v zákoně, je dána jejich obecná závaznost a postup správních orgánů je, resp. musí být, jimi ovládán. Jejich nerespektování či opomenutí znamená rozpor se zákonem s možností nastoupení důsledků zákonem předvídaných.

 

Základní zásady svým způsobem charakterizují vrchnostenské postupy správních orgánů a tím je odlišují od postupů či řízení jiných orgánů (například soudních).

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání