Evropský ústav práva a soudního inženýrství

Technická prohlídka vozidla se zadrženým osvědčením


Dne 20.2.2016 vstoupila v platnost novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

 

V zájmu zvýšení bezpečnosti provozu získala Policie ČR nové oprávnění k zadržení osvědčení o registraci vozidla v případě zjištění nebezpečných závad technického stavu vozidla nebo jízdních souprav nebo při objasňování dopravní nehody v případě, že nebezpečná závada na vozidle, vzhledem ke své povaze nebo rozsahu, významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo má za následek nepříznivé působení vozidla na životní prostředí.

 

Při zjištění takového stavu policista zadrží řidiči nebo provozovateli osvědčení o registraci vozidla a vydá mu potvrzení. Zadržené osvědčení o registraci zašle policie spolu s kopií dokladu o jeho zadržení bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po dni jeho zadržení, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k zapisování údajů o vozidle do registru silničních vozidel.

 

Cílem je, aby provozovatel vozidla projevil snahu zjištěnou vážnou závadu odstranit a po absolvování technické prohlídky ve stanici technické kontroly s výsledkem dokládajícím

odstranění závady následně po předložení protokolu o technické kontrole na registru vozidel,

požádal o vrácení zadrženého dokladu.

 

Není pochybnosti o tom, že má opatření své kladné výsledky. Došlo ovšem k opomenutí návaznosti na jiné právní předpisy, a to povinnost žadatele o provedení technické prohlídky, stanovené v § 9 vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických podmínkách a měření emisí, nejen přistavit vozidlo, ale i předložit STK protokol o měření emisí, technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla.

 

Podle odstavce 3 stanice technické kontroly provedení technické prohlídky odmítne, jestliže žadatel tyto doklady nepředloží. Do současné doby nedošlo k nápravě legislativní chyby, avšak Ministerstvo dopravy "bystře" zareagovalo Instrukcí pro STK č. 11/2016 "technické prohlídky vozidla, u něhož bylo zadrženo osvědčení o registraci vozidla" č.j. 3/2016-150-ORG3/61 ze dne 14. prosince 2016, publikované ve Věstníku dopravy číslo 13/2016 dne 21. prosince 2016.

 

Svým metodickým usměrněním umožnilo provedení technické prohlídky po předložení dokladu o zadržení ORV. Je sice na pováženou, zda zmíněná metodika chybu zákona vyřešit může, ale po tom, jak postupovaly stanice technické kontroly od měsíce února do prosince je lepší asi nepátrat.

 

Mgr. Pavel Bránský

poradce

 

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání