Poradenství

Evropský ústav práva a soudního inženýrství

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které určuje, jaká společensky škodlivá jednání jsou trestnými činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím svých příslušných orgánů spáchání trestných činů zjišťuje a jejich pachatele trestá.

 

V trestním právu rozlišujeme:

 

A) trestní právo hmotné – stanoví, co je trestným činem, podmínky trestní odpovědnosti, jaké sankce (trest či ochranné opatření) lze za trestný čin uložit.

 

Podmínky trestní odpovědnosti:

 

    Protiprávnost činu.

    Typové znaky trestného činu (t.j. naplnění skutkové podstaty – objekt, objektivní stránka, subjekt, subjektivní stránka).

    Obecné znaky uvedené v zákoně (věk, příčetnost a u mladistvých rozumová a mravní vyspělost). dědické právo

 

B) Trestní právo procesní – stanoví postup příslušných orgánů státu (v ČR tzv. orgány činné v trestním řízení) při zjišťování trestných činů, prokazování jejich spáchání konkrétním osobám, ukládání a výkon trestů a ochranných opatření, upravuje zároveň i práva a povinnosti osoby, proti které se trestní řízení vede, jakož i dalších osob, jichž se toto řízení dotýká.

 

Základní zásady trestního práva procesního

 

    Nikdo nemůže být trestně stíhán než ze zákonných důvodů a zákonným způsobem.

    Trestní stíhání před soudem je možné jen na základě obžaloby podané státním zástupcem.

    Dokud vina není vyslovena pravomocným odsuzujícím rozsudkem, nelze pohlížet na toho, proti komu se trestní řízení vede, jako kdyby byl vinen.

    Jednání před soudy je ústní a veřejné.

 

Trestní právo je v České republice pojímáno jako nejzazší prostředek (tzv. ultima ratio), kterou je prováděna právní regulace a sociální kontrola společnosti. Použití prostředků trestního práva (hmotného i procesního) totiž představuje nejzávažnější zásahy do práv jednotlivce, a proto musí být používány zdrženlivě pouze v případech, v nichž prostředky jiných právních odvětví (např. práva občanského a správního) selhávají nebo nejsou efektivní.

 

Základní prameny trestního práva

 

    Zákon číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník – účinnost od 1.1. 2010

    Zákon číslo 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

 

Kromě výše uvedených předpisů, které se bezprostředně týkají trestního práva a trestního řízení, pracují orgány činné v trestním řízení i s mnoha dalšími právními předpisy, např. z oblasti hospodářské (hospodářské trestné činy), dopravněprávní (trestné činy v dopravě), občanskoprávní (rozhodování o náhradě škody způsobené trestným činem) a s mnohými dalšími.

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání