V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, uskutečňuje výměnu vědeckých poznatků a přípravu společných publikací. Pořádá vědecká setkání, konference a semináře apod., včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro svůj výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.

 

Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti práva si navíc zasluhují zvláštní pozornosti, neboť se jedná o průnik mnoha vědních oborů, ve kterém si zájmový subjekt hledá své společensko-politické, ale i podnikatelské uplatnění, tyto ambice může realizovat právě v této vědecké, znalecké a vzdělávací instituci, která je otevřena všem. EUPSI je toho názoru, že v oblastech práva je potřeba vědecky charakterizovat a korigovat obecné tendence, resp. meze současné právní politiky, jaké jsou adekvátní soudobému právnímu státu a jsou založeny na konsenzu pramenícím mj. z historické zkušenosti a kriticky se k nim odborně vyjadřovat.

 

K rozvoji kompetencí je ústav také zřizovatelem a organizátorem řady profesních programů BBA, MBA, LLM, DBA a dalších vzdělávacích odborných kurzů, ve kterých si mohou zájemci za přijatelné zápisné v rámci celoživotního vzdělávání upevnit své kompetence a získat doplněním svého dosavadního vzdělání výhodu na trhu práce.

 

Hlavním cílem našeho snažení je posílení právního vědomí de lege ferenda u zájemců o právo a učinit tak krok k reálnému naplnění základních znaků právního státu v České republice.

Evropský ústav práva a soudního inženýrství se sídlem v Hodoníně je neziskovou organizací, která svou činnost zaměřila do široké oblasti práva a to zejména do vědecko výzkumné, pedagogické, poradenské a expertní a ediční činnosti s praktickým dopadem na široké vrstvy občanské společnosti, zejména v příhraniční

oblasti Jižní Moravy.

 

Hlavním úkolem tohoto vědecko-výzkumného centra je realizace výzkumných projektů z oblasti občanského, obchodního (korporátního), správního a trestního práva.

 

EUPSI iniciuje odborné semináře, diskuse ve všech oblastech relevantních činností, kdy do těchto činností jsou zapojení jak významní výzkumní vědečtí a pedagogičtí pracovníci, tak i talentovaní studenti, možnost seberealizace má i široká veřejnost. EUPSI zaručuje svobodu vědy a výzkumu (vědeckého bádání), jež zahrnuje ve své návaznosti především formulaci problémů, volbu metodiky, jakož i zhodnocení výsledků výzkumu a jeho publikaci.

 

EUPSI svou konkrétní činností přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.) a poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost pro širokou veřejnost. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké a právní informace.

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání